Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Aanbieder: Drive The Passion gevestigd te Amsterdam aan het adres van Laarderhoogtweg 25 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 74140272.

Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die als afnemer de (reserverings)overeenkomst sluit.

Bestuurder: De feitelijke bestuurder van het motorvoertuig.

(Reservering)overeenkomst: de overeenstemming, al dan niet schriftelijk, tussen aanbieder en afnemer over de te leveren prestaties.

Partner: Distributeur die het contractuele of schriftelijke recht heeft om (reservering)overeenkomsten van aanbieder te promoten dan wel te verkopen of distribueren.

Artikel 2. Toepasselijkheid

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Drive The Passion en afnemer.

2. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts bindend voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3. Eventuele algemene voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, ook al wordt daar door de afnemer in van haar afkomstige correspondentie uitdrukkelijk naar verwezen, behoudens na afzonderlijke schriftelijke acceptatie daarvan.

Artikel 3. De overeenkomst

1. De overeenkomst sluit mondelinge totstandkoming uit. De overeenkomst is slechts bindend voor Drive The Passion op het moment dat beide partijen de overeenkomst hebben ondertekend.

2. Deze overeenkomst komt in plaats van en vervangt eerdere correspondentie, afspraken, documentatie en/of overige informatie.

3. De afnemer dient voortijdig op de hoogte te zijn gesteld van de algemene voorwaarden. De afnemer gaat akkoord met de algemene voorwaarden tijdens het reserveren en de algemene voorwaarden zal fysiek ondertekend worden voordat de dienst wordt afgenomen.

Artikel 4. Ontbinding en wijziging

1. De afnemer kan tot vijf (5) dagen voor aanvang verzoeken de overeenkomst te wijzigen. Drive The Passion zal trachten hieraan zoveel mogelijk medewerking te verlenen.

2. Indien de huurovereenkomst ontbonden wordt door (een fout van) de Huurder, is deze een annuleringsvergoeding verschuldigd aan verhuurder ten:
– 25% over het totale huurbedrag indien huurdatum verder verwijderd is dan 30 dagen.
– 50% over het totale huurbedrag indien huurdatum tussen de 30 en 14 dagen beslaat.
– 75% over het totale huurbedrag indien huurdatum 13 dagen tot huurdag beslaat.

3. Indien Drive The Passion niet aan haar prestatieplicht kan voldoen vanwege materiële mankementen en/of slechte weersomstandigheden, heeft de afnemer recht op volledige restitutie van reeds betaalde gelden dat Drive the Passion heeft ontvangen voor de reservering.

Artikel 5. Prijs en betaling

1. De huursom en de eventueel bijkomende kostenelementen zoals, toeslagen, prijs per kilometer, etc, worden vooraf overeengekomen.

2. Vaststelling van het aantal gereden kilometers geschiedt aan de hand van de kilometerteller door Drive the Passion.

3. Betaling van het factuurbedrag dient vooraf het afnemen van de dienst plaats te vinden.

4. Indien de afnemer niet binnen de in het vorige lid genoemde termijn heeft betaald, is de afnemer van rechtswege in verzuim, zonder nadere ingebrekestelling, en is de afnemer gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke incassokosten conform de wet normering buitengerechtelijke incassokosten en heeft Drive the Passion het recht de dienst te weigeren aan afnemer.

5. Indien Drive the Passion heeft ingestemd (kan op mondelinge als schriftelijke wijze) met een aangepaste betaalregeling dan bedraagt de betalingstermijn doorgaans 30 dagen na het versturen van de facturatie en zal de exacte datum worden vermeld op de betreffende factuur.

6. Als de afnemer de facturatie niet binnen de gestelde termijn voldoet dan is Drive the Passion wettelijk bevoegd om een vordering te berekenen. De vordering bedraagt 11,07% op jaarbasis en is per 1 juli 2007 door de Nederlandse wetgeving vast gesteld.

7. Indien afnemer een reserveringsovereenkomst (te verstaan als een bon/voucher/ticket) bij een partner heeft aangeschaft, dan dient de aanbieder (Drive the Passion) de reserveringsovereenkomst, alvorens de geplande rit, te ontvangen. Bij het tekenen van de algemene voorwaarden door afnemer, is de afnemer verplicht om de reserveringsovereenkomst te overhandigen aan de aanbieder. Als blijkt dat afnemer geen (geldige) reserveringsovereenkomst van een partner heeft dan is Drive the Passion vrij om een factuur te versturen voor betaling van de geleverde dienst(en).

8. Bij herhaaldelijke wanbetaling is Drive the Passion genoodzaakt een incasso-actie te starten en zullen de kosten hiervan verhaald worden op de wanbetaler.

Artikel 6. Annulering

1. Indien de afnemer of bestuurder besluit de overeenkomst te annuleren dan wel tussentijds op te zeggen, heeft Drive The Passion recht op vergoeding van de schade welke zij als gevolg van de voortijdige opzegging en/of annulering hebben geleden. Bij een opzegging dient de afnemer en/of bestuurder 12 uur van te voren een schriftelijke afzegging in te dienen bij Drive the Passion anders is Drive the Passion genoodzaakt om €20 annuleringskosten dan wel omboekingskosten in rekening te brengen.

2. Drive The Passion behoudt in alle gevallen van tussentijdse opzegging het recht op vergoeding van de tot dan toe verschuldigde prijs.

Artikel 7. Verplichtingen van de afnemer

1. Onverminderd het onderstaande dient de afnemer met het voertuig om te gaan zoals een goed afnemer betaamt en er voor te zorgen dat het voertuig overeenkomstig zijn bestemming wordt gebruikt. Zo is het afnemer onder andere verboden het voertuig te gebruiken op een terrein waarvoor het voertuig niet geschikt is, zoals onder andere onverhard terrein, het deelnemen aan straatraces, het deelnemen aan (stoplicht)sprintjes, het onnodig zwaar belasten van de motor of aandrijving, etc.

2. De afnemer dient zich aan alle verkeersregels te houden.

3. De afnemer verplicht zich alle instructies van Drive The Passion op te volgen. Indien de afnemer dit nalaat is Drive The Passion gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden zonder restitutie van reeds betaalde gelden.

4. Afnemer is gehouden het voertuig in oorspronkelijke staat bij Drive The Passion terug te bezorgen. Indien dit niet het geval is, is afnemer verplicht dit zo spoedig mogelijk te melden aan Drive The Passion.

5. Het voertuig mag uitsluitend door de in de (reserverings)overeenkomst aangegeven bestuurder(s) worden bestuurd. De afnemer dient zelf te controleren of de daartoe gerechtigde bestuurders een geldig rijbewijs bezitten.

6. De afnemer mag de auto nimmer wederverhuren aan derden.

7. Ritten buiten Nederlands grondgebied zijn niet toegestaan.

8. In geval van voor afnemer kenbare of waarneembare schade of defecten aan het voertuig, is het de afnemer niet toegestaan het voertuig te gebruiken indien dat kan leiden tot verergering van de schade of defecten of tot vermindering van de verkeersveiligheid.

Artikel 8. Aansprakelijkheid van de afnemer voor schade

1. De afnemer draagt een eigen risico van €2500,- (het eigen risico kan afgekocht worden maar dit vervalt als de afnemer de algemene voorwaarden van Drive the Passion schendt).

2. Indien tussen Drive The Passion en de afnemer geen schadebeschrijving van het voertuig is opgemaakt, wordt de afnemer verondersteld het voertuig in onbeschadigde toestand te hebben ontvangen.

3. De afnemer is aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van een doen of nalaten van de bestuurder(s), gebruikers en passagiers van het voertuig, ongeacht of voornoemde personen met toestemming van Drive The Passion het voertuig hebben bestuurd of gebruikt.

4. De aansprakelijkheid van de afnemer voor schade per schadegeval is beperkt tot het bedrag van het eigen risico, tenzij de schade is ontstaan tijdens of ten gevolge van een doen of nalaten in strijd met artikel 7 van deze voorwaarden, de schade is ontstaan met goedvinden van, door opzet of schuld van de afnemer, de schade redelijkerwijs is te wijten aan de afnemer, de schade het gevolg is van enig nadeel dat door of met het voertuig is toegebracht aan derden, en de verzekeraar om reden van overtreding van enige bepaling uit de polisvoorwaarden geen dekking biedt.

5. Alle van overheidswege opgelegde sancties en gevolgen van maatregelen welke verband houden met het ter beschikking hebben c.q. gebruiken van het voertuig, zoals maar niet beperkt tot verkeersboetes, komen voor rekening van de afnemer, tenzij deze sancties op maatregelen verband houden met een defect aan het voertuig dat bij aanvang reeds bestond.

6. Afnemer stemt er mee in dat het door hem in de huurovereenkomst genoemde betaalmiddel door Drive The Passion wordt gebruikt voor het doorbelasten van een van overheidswege opgelegde sanctie of maatregel.

7. Indien als gevolg van een overtreding van de afnemer een sanctie of maatregel aan Drive The Passion wordt opgelegd, is de afnemer gehouden om Drive The Passion op diens eerste verzoek schadeloos te stellen.

Artikel 9. Verplichtingen van Drive The Passion

1. Drive The Passion levert het voertuig schoon, goed onderhouden, met nagenoeg volledig gevulde brandstoftank en voor zover Drive The Passion dit kenbaar is of zou moeten zijn, in technische goede staat.

2. Drive The Passion zal ten alle tijden een bevoegde instructeur of begeleider, met geldig rijbewijs, meesturen tijdens afname van de dienst. Hierdoor is Drive The Passion geen ‘verhuurder’ maar een dienstverlener van recreatieve activiteiten. Zonder de aanwezigheid van deze instructeur of begeleider mag afnemer de auto niet gebruiken mits hier een geldig verhuurcontract voor is opgesteld.

3. Indien wederzijdse overeenstemming zal Drive The Passion (een) representatieve instructeur(s) meesturen die voldoet aan de gestelde eisen, hierbij is de (sociale) welzijn en veiligheid van de instructeur voorop gesteld.

Artikel 10. Aansprakelijkheid van Drive The Passion

1. Indien Drive The Passion aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt op eigen risico van de afnemer. Behoudens in geval van opzet of grove schuld is Drive The Passion niet aansprakelijk voor enige vorm van schade, waaronder maar niet beperkt tot gevolgschade, die de afnemer lijdt als gevolg van ongevallen die zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst voor hebben gedaan.

3. Drive The Passion is slechts aansprakelijk voor schade ten gevolge van gebreken aan het voertuig indien zij bij het sluiten van de overeenkomst het gebrek kende dan wel behoorde te kennen.

4. Iedere aansprakelijkheid van Drive the Passion is beperkt tot die gevallen waarvoor haar verzekering dekking biedt en tot maximaal die bedragen waarvoor haar verzekering in het desbetreffende geval een uitkering doet.

Artikel 11. Intellectueel eigendom

1. Drive The Passion is gerechtigd om tijdens de uitvoer van de overeenkomst fotografische beelden dan wel videobeeldopnames met geluid te maken en deze te gebruiken voor promotie doeleinden.

2. Het eerste lid vindt geen toepassing indien de afnemer binnen zeven (7) dagen na uitvoering van de overeenkomst bezwaar maakt tegen het gebruik van die gegevens.

3. Alle ontwikkelde grafische werken van Drive The Passion worden beschermd door het auteursrecht & merkenrecht en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming gekopieerd worden door externen.

Artikel 12. Klachten

1. De afnemer kan na uitvoering van de overeenkomst binnen veertien (14) dagen schriftelijk en met redenen omkleed een klacht indienen.

2. Drive The Passion zal trachten om binnen veertien (14) dagen na ontvangst de klacht in behandeling te nemen.

3. Het indienen van een klacht ontheft de afnemer nimmer van zijn verplichting tot presteren van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13. Toepasselijk recht en forumkeuze

1. Op alle overeenkomsten tussen Drive The Passion en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. De rechter van het Arrondissement Midden-Nederland Nederland, is bij uitsluiting bevoegd ter zake van ieder geschil tussen partijen dat verband houdt met de onderhavige overeenkomst.

Artikel 14. Overige bepalingen

1. Een vertraging of nalatigheid om de strikte naleving van contractuele of buiten-contractuele verplichtingen te vorderen, of bij het uitoefenen van enig recht, zal geen invloed hebben op de mogelijkheid van Drive the Passion om alsnog haar rechten uit te oefenen, behoudens indien en voorzover een uitdrukkelijke schriftelijke afstand van recht door Drive the Passion is gedaan.

2. Bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om ook na het eindigen of beëindigen van de overeenkomst voort te duren, blijven bestaan.

3. Indien één of meer van deze bepalingen in deze overeenkomst ongeldig, in strijd met de wet of onafdwingbaar zijn, laat zulks de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in goed overleg onderhandelen over een nieuwe bepaling, ter vervanging van de ongeldige of niet afdwingbare bepaling, die zoveel mogelijk de strekking van de ongeldige of onafdwingbare bepaling volgt.

4. De auto’s zijn op snelheid afgesteld in verband met veiligheid en vanuit de verzekering. Tevens rijden ze uitsluitend in de automaat stand.

* Voor het laatst aangepast in Amsterdam op 2 maart 2021 om 12:35 uur.